เราอนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนไปทำไม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หนึ่งในพื้นที่ต้องหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์ไว้คือ ป่าชายเลน หลายคนอาจจะไม่รู้ประโยชน์ของมันเท่าไร มาดูกันว่า เราต้องอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ทำไม

รักษาแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล

การอนุรักษ์ป่าชายเลน เรื่องสำคัญคือ การได้รักษาแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลไว้ด้วย เนื่องจากเหล่าสัตว์ทะเลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา พวกมันทั้งหลายจะมาวางไข่แพร่พันธุ์ตัวเองที่ป่าชายเลนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากดินป่าชายเลนสามารถปกป้องลูกน้อยของมันจากภัยธรรมชาติได้ หากเราทำลายป่าชายเลน สัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์สุดท้ายพวกมันก็จะลดลงจนสูญหายไป

ช่วยป้องกันการพังทลายตามแนวชายฝั่ง

ที่ดินตามแนวชายฝั่งทะเล ปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งนั่นคือการกัดเซาะของน้ำทะเล ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ วิธีการป้องกันดีที่สุด นั่นคือการป้องกันภัยธรรมชาติ ด้วยธรรมชาติเอง แนวคิดนี้วิธีป้องกันการพังทลายของชายฝั่งดีวิธีหนึ่ง นั่นคือ การร่วมรักษาป่าชายเลน รู้อย่างนี้แล้วมาช่วยกันรักษาป่าชายเลนกันเถอะ

การรักษาแหล่งอาหารชุมชน

จากข้อแรก การรักษาป่าชายเลนนั้นเป็นการรักษาพันธุ์สัตว์น้ำไว้ด้วย การรักษาพันธุ์สัตว์น้ำนี่ยังต่อยอดรวมไปถึงการรักษาแหล่งอาหารชุมชน ทำให้พวกเค้ามีอาหารทานกินตลอดทั้งปี ชุมชนยังสามารถเอาทรัพยากรตรงนี้เป็นอาหาร นำไปขายต่อเป็นรายได้ในชุมชนด้วย อีกทั้งยังไหลไปถึงเรื่องวัฒนธรรมการจับสัตว์น้ำท้องถิ่นด้วย หากสูญเสียไปคงเสียดายน่าดู

การลดมลภาวะทางอากาศ และอนุรักษป่าชายเลน

การอนุรักษ์ป่าชายเลนเหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวกันเลย หมายความว่า การอนุรักษ์ป่าชายเลนย่อมส่งผลถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น สภาพน้ำทะเล สภาพอากาศ ป่าชายเลนส่งผลด้วย

ความสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง และทางทะเล

ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำ รวมถึงปะการัง จะต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเป็นตัวตั้งไว้ด้วย เนื่องจากป่าชายเลนเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร แร่ธาตุ และอื่นผสมอยู่ หากป่าชายเลนดี ทะเลก็ดี ป่าชายเลนไม่ดี ทะเลก็แย่

หน้าที่สำคัญของตัวกรองของเสีย

หน้าที่สำคัญของป่าชายเลน หลายคนอาจจะไม่รู้นั่นคือ ป่าชายเลนมีความสามารถในการดูดซับสิ่งปฏิกูล ของเสียต่างๆ ก่อนจะลงทะเลไป หากเรามีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ป่าชายเลนก็จะทำหน้าที่กรองของเสียไว้ไม่ให้ทะเลเปรอะเปื้อน แต่หากป่าชายเลนไม่มีคุณภาพ สิ่งของเหล่านั้นก็ลงทะเลไปโดยตรงทำให้ทะเลสกปรกในที่สุด รู้อย่างนี้แล้ว เรามาช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนกันดีกว่า