No Image

โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าไม้

June 24, 2016 admin 0

    โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าไม้ การดูแลสัตว์ป่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ เพราะในปัจจุบันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถือว่าเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนทุกประเทศ จะต้องช่วยเหลือและรักษาไว้ให้อยู่ควบคู่กัน เพื่อให้ธรรมชาติเกิดอุดมสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานชนิด เป็นแหล่งอาหาร แหล่งต้นน้ำลำธาร สามารถนำมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่ในสมัยนี้ ได้ถูกทำลายไปอย่างมากมาย ทำให้เกิดผลเสียหลายอย่าง ทั้งน้ำท่วม ความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำใช้เพียงพอ ป่าไม้มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ […]