การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่

nature    การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่ ทุกวันนี้ทุกคนคงสังเกตเห็นกันนะครับว่าโลกของเราในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทุกจังหวัด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็มีมากขึ้นทุกวัน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงสัตว์ป่า หรือ มนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าต่างเดือดร้อนกัน การอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ใช่เรื่องอยากเลยครับถ้ามนุษย์ทุกคนส่งเสริมช่วยกันปลูกป่าเลิกตัดไม้ทำลายป่าแค่นี้ก็สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติที่อยู่บนโลกให้น่าอยู่มากขึ้นได้แล้ว ป่าไม้เป็นแหล่งวงจรชีวิตที่สำคัญต่อมนุษย์ และสัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย , เป็นแหล่งอาหาร , เป็นแหล่งหาวัตถุดิบอย่าง ครัวเรือน , เครื่องนุ่มห่ม , เครื่องมือเครื่องใช้ , เป็นยารักษาโรค , เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นต้น

การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยให้โลกน่าอยู่ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญโดยตรงที่จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมในทุกพื้นที่ของประเทศอุดมสมบูรณ์ ช่วยฝนตกตามฤดูกาล มีผลดีต่อคนที่ทำอาชีพเกษตรกรเพาะปลูก การทำไร่ทำสวน ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษของคนในตัวเมือง อย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนควรช่วยเจ้าที่กรมป่าไม้คอยสอดส่องดูแลฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีไม้ป่าตามธรรมชาติ หรือ ไม้ป่าใช้สอย ให้มาเพียงพอ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ประชากรทุกคนควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดีที่สุด เพราะโลกของเราในตอนนี้นั้นแย่ลงเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้ก็เป็น เพราะฝีมือของมนุษย์กันทั้งนั้น จากเหตุการณ์อุทกภัยทางธรรมชาติที่เป็นข่าวดังในหลายๆ ครั้ง เราจะเห็นว่ามันส่งผลเสียต่อประเทศ และ ประชากรในประเทศอย่างมาก เราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อช่วยให้โลกของเรานั้นน่าอยู่กันนะครับ

forest 1