การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น

nature

สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบันย้ำแย่ลงเป็นอย่างมากโดยการกระทำของมนุษย์ทั้งการตัดไม่ทำลายป่า และฆ่าสัตว์ป่าสงวน มนุษย์ทุกคนควรที่จะรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อธรรมชาติมาก โครงการปลุกป่าถาวร ปตท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คือการนำทรัพยากรธรรมชาติที่บนโลกมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยทำให้ธรรมชาติเหล่านั้นมีอายุการใช้งานยาวนาน และให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติน้อยที่สุด การรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากในตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมได้มีเพิ่มมากขั้นกว่าแต่ก่อนจึงมีผลกระทบไปยังธรรมชาติทั้งเรื่องป่าไม้ น้ำตามธรรมชาติเน่าเสียทำให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำตายกันไปเป็นจำนวนมาก การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยทางตรงมีอยู่หลายวิธี คือ

  1. การใช้สิ่งอื่นทดแทน คือการนำเอาสิ่งของอื่นมาใช้แทนอย่างเช่น ร้านกับข้าวควรใช้ใบเตยแทนกล่องโฟม หรือ การใช้ถึงผ้าแทนถุงพลาสติก
  2. การดูแลการรักษา และป้องกันธรรมชาติ เช่นการทิ้งขยะโดยแยกประเภท ช่วยกันรักษางดทิ้งขยะตามแม่น้ำลำคลอง
  3. การฟื้นฟูกับการบำบัดธรรมชาติ เช่นโครงการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำลำธาร หรือการบำบัดน้ำจากโรงงาน เพื่อที่จะลดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติให้ดีขึ้น
  4. ใช้ธรรมชาติอย่างประหยัด โดยการใช้ของที่มีเท่าที่มีความจำเป็นในแต่ละครั้ง
  5. การรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการผ่านกระบวนการทำต่างๆ อย่างเช่น การนำถุงพลาสติก หรือ การนำกระดาศมาใช้ใหม่
  6. การซ่อมแซม อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าการใช้วัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเวลานานอาจจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นการซ่อมสิ่งของสามารถยืดอายุการใช้งานได้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ทุกคนหากผู้คนช่วยกันเริ่มดูแลธรรมชาติให้ดีได้