ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า

nature1    ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติไม่เกิดความเสียหายต่อโลก มนุษย์ และ สัตว์ โครงการปลูกป่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนสนใจเรื่องความเป็นอยู่อาศัยในร่วมกับธรรมชาติให้ถูกต้อง ช่วยกันส่งเสริมผลักดันให้ผู้คนที่ทำผิดกฎหมายคือ การลักลอบตัดไม้ไปขาย หรือลักลอบจับสัตว์ป่าเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน การที่ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปเลื่อยๆ ก็ส่งผลเสียในหลายๆ เรื่องอย่างภาวะเศรษฐกิจทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีเคลื่อนที่ขาดแคลนอาหาร ขาดการนำพืชพันธ์มาเป็นอาหาร หรือ ยารักษาโรค สัตว์ป่าล้มตาย เกิดอุทกภัยมากขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโสม เพราะเหตุนี้เราควรทีจะช่วยกันรักษาป่าไม้ และ สัตว์ป่า เลิกลุกลานธรรมชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในท้องถิ่นอย่างเช่น เป็นการเพิ่มรายได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งให้กับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ยังเป็นการสร้างความรู้ความสำคัญของของธรรมชาติพร้อมที่จะให้ความร่วมกับเจ้าหน้าที่ในทุกฝ่ายเพื่อเป็นการยับยั้งการตัดไม้ทาลายป่าให้ลดน้อยลง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก็คือ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศที่อยู่อาศัยจะดีขึ้นไม่เสื่อมถอยลงไป มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมในสังคม และมีชีวิตที่ดีขึ้น มีวัตถุดิบทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้กลุ่มชาวบ้านทีทำงานเลี้ยงชีพในด้านเกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี ทำให้การบำรุงรักษาป่าไม้ฟื้นคืนสมบูรณ์รวมไปถึงการเพิ่มปริมาณสัตว์ป่าให้มีมากขึ้นในอนาคต มีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากขึ้นเป็นการหารายได้ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และคนไทยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

animal