“โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม” สู่การรักษาสิ่งแวดล้อมตามรอยพระราชดำรัส

สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่สุดในการดำรงชีวิต เพราะหากไร้ซึ่งสิ่งแวดล้อมแล้วละก็เราก็คงจะมิอาจมีชีวิตต่อไปได้ อนึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่องกับเรา ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นต้นไม้ซึ่งนับเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวกลางในการสร้าง ออกซิเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการดำรงชีวิต ลองคิดดูหากทรัพยากร ต้นไม่นั้นหายไปหรือถูกทำลายลงไป คงไม่มีอะไรซึ่งเป็นตัวกรองคาร์บอนไดออกไซต์  โลกก็จะเต็มไปด้วยมลพิษ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นมนุษย์ก็จะดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก

“การพัฒนายิ่งรุดหน้าสิ่งแวดล้อมยิ่งเสื่อมโทรม” คงเป็นคำพูดที่ใช้ได้ในปัจจุบันที่โลกแห่งเทคโนโลยีนั้นได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด มีนวัตกรรมใหม่มากมากเกิดขึ้นมามากมาย ตึกราบ้านช่องผุดขึ้นมากมายยิ่งกว่าดอกเห็ด ทรัพยากรต่างๆเริ่มหมดลง ป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว มีกี่บุกรุกป่ามากขึ้นทุกปี ซึ่งนั้นเป็นปัญหาซึ่งส่งผลโดยตรงกับเรา  คยคิดใหมหาเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้อนาคตลูกหลานของเราจะเป็นเช่นไร

“โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงซึ่งทรงริเริ่มมาจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยที่มีจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวม อาทิ

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรในด้านต่างๆ ใน“โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม”

  • -การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ในประเทศไทยนั้นรายได้หลักของประเทศนั้นเป็นการเพาะปลูกจากดินเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปในต่างประเทศ ดังนั้นดินจึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องเร่งฟื้นฟูที่สุด
  • -การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำเป็นแหล่งกำเนิกของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นแหล่งชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันปัญหาแหล่งนั้นเป็นปัญหาที่ต้องเร่งฟื้นฟูเช่นกัน
  • -การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดังที่กล่าวมาข้างต้นที่ว่าต้นไม้ และป่าไม่นั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากมายขนาดไหน เพราะหากปราศจากป่าไม้แล้วเราคงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้