โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าไม้

Parmai 1    โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าไม้ การดูแลสัตว์ป่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ เพราะในปัจจุบันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถือว่าเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนทุกประเทศ จะต้องช่วยเหลือและรักษาไว้ให้อยู่ควบคู่กัน เพื่อให้ธรรมชาติเกิดอุดมสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานชนิด เป็นแหล่งอาหาร แหล่งต้นน้ำลำธาร สามารถนำมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่ในสมัยนี้ ได้ถูกทำลายไปอย่างมากมาย ทำให้เกิดผลเสียหลายอย่าง ทั้งน้ำท่วม ความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำใช้เพียงพอ ป่าไม้มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ หรือ สัตว์ ถ้าเกิดป่าไม้ถูกทำลายไปจะส่งผลกระทบต่อ มนุษย์ สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ และทรัพยากรทางธรรมชาติน้อยลงทำส่งผลเสียในหลายๆ ด้านประโยชน์ทางตรงของทรัพยากรธรรมชาติมี

ปัจจัยอยู่ 4 ประการ

  1. การนำป่าไม้มาทำเป็นที่พักอาศัยอาคารบ้านเรือน ทำฝืน หรือเครื่องใช้ต่างๆ
  2. นำมาเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตทั้งมนุษย์ และ สัตว์ป่า
  3. สามารถนำมาใช้เป็นสิ่งของในชีวิตประจำวัน อย่างเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ
  4. นำมาเป็นยารักษาโรคภัยต่างๆ

ส่วนประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้

  1. ป่าไม้คือแหล่งของต้นน้ำลำธาร เพราะต้นไม้เป็นที่ซึมซับน้ำจากฝนลงสู่ดินทำให้เกิดเป็นน้ำใต้ดิน
  2. ป่าไม้เป็นแหล่งควบคุมสภาวะอากาศทำให้ชุ่มชื้น ทำให้ฝนตกตามฤดูกาล
  3. ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทางภูมิประเทศที่มีป่าเยอะจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนมากเป็น และเป็นแหล่งให้ความรู้ในการศึกษาที่ดี
  4. ป่าไม้จะคอยช่วยลดความแรงของพายุ หรืออุทกภัยทางธรรมชาติได้ดี

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการลักลอบตัดป่าเพื่อเอาไปขายในหลายพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนทำให้ทุกวันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสียสมดุลลงไปมากทำให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยตามแหล่งธรรมชาติเกิดปัญหาตามมาในหลายๆ ด้านรวมไปถึงสัตว์ป่าที่ไม่มีที่พิงพักอาศัยไม่มีอาหารจนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากสัตว์บางสายพันธ์ก็อาจจะสูญพันธ์ลงไป

forest 2