No Image

ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า

June 24, 2016 admin 0

    ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติไม่เกิดความเสียหายต่อโลก มนุษย์ และ สัตว์ โครงการปลูกป่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนสนใจเรื่องความเป็นอยู่อาศัยในร่วมกับธรรมชาติให้ถูกต้อง ช่วยกันส่งเสริมผลักดันให้ผู้คนที่ทำผิดกฎหมายคือ การลักลอบตัดไม้ไปขาย หรือลักลอบจับสัตว์ป่าเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน การที่ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปเลื่อยๆ ก็ส่งผลเสียในหลายๆ เรื่องอย่างภาวะเศรษฐกิจทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีเคลื่อนที่ขาดแคลนอาหาร ขาดการนำพืชพันธ์มาเป็นอาหาร หรือ ยารักษาโรค สัตว์ป่าล้มตาย เกิดอุทกภัยมากขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโสม เพราะเหตุนี้เราควรทีจะช่วยกันรักษาป่าไม้ และ […]

No Image

การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่

June 24, 2016 admin 0

    การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่ ทุกวันนี้ทุกคนคงสังเกตเห็นกันนะครับว่าโลกของเราในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทุกจังหวัด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็มีมากขึ้นทุกวัน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงสัตว์ป่า หรือ มนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าต่างเดือดร้อนกัน การอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ใช่เรื่องอยากเลยครับถ้ามนุษย์ทุกคนส่งเสริมช่วยกันปลูกป่าเลิกตัดไม้ทำลายป่าแค่นี้ก็สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติที่อยู่บนโลกให้น่าอยู่มากขึ้นได้แล้ว ป่าไม้เป็นแหล่งวงจรชีวิตที่สำคัญต่อมนุษย์ และสัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย , เป็นแหล่งอาหาร , เป็นแหล่งหาวัตถุดิบอย่าง ครัวเรือน , เครื่องนุ่มห่ม , เครื่องมือเครื่องใช้ , เป็นยารักษาโรค , เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร […]

No Image

โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าไม้

June 24, 2016 admin 0

    โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าไม้ การดูแลสัตว์ป่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ เพราะในปัจจุบันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถือว่าเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนทุกประเทศ จะต้องช่วยเหลือและรักษาไว้ให้อยู่ควบคู่กัน เพื่อให้ธรรมชาติเกิดอุดมสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานชนิด เป็นแหล่งอาหาร แหล่งต้นน้ำลำธาร สามารถนำมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่ในสมัยนี้ ได้ถูกทำลายไปอย่างมากมาย ทำให้เกิดผลเสียหลายอย่าง ทั้งน้ำท่วม ความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำใช้เพียงพอ ป่าไม้มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ […]